Statutter

Biologisk Fagutvalg sine statutter

Under følger statuttene til BFU, vedtatt 12. mai 2011.
Statuttene ble sist endret på generalforsamling 2. mai 2019.

 

Statutter for Biologisk Fagutvalg (BFU) ved Universitetet i Bergen (UiB), vedtatt 12. mai 2011

§1 Formålsparagraf
BFU skal være bindeleddet mellom biologistudentene på bachelornivå ved UiB og instituttet/fakultetet de er underlagt. BFU skal også gjøre sitt beste for å inkludere alle biologistudenter på bachelornivå ved UiB i et sosialt nettverk. Dette skal gjøres gjennom sosiale og faglige arrangementer. Alt overskudd fra slike arrangementer eller lignende skal falle medlemmene til gode.

§1-1 Organisasjonen BFU er en selvstendig studentorganisasjon som skal drives på frivillig basis.

§2 Medlemskap
For å være medlem i BFU må man være meldt opp i et studieprogram ved UiB som omhandler biologi på bachelornivå. Eventuelle tvister om gyldig medlemskap i BFU avgjøres av det sittende styret. Æresmedlemmer kan oppnevnes av generalforsamlingen. Eventuell medlemskontingent er opp til hvert enkelt styre å fastsette.

§3 Styret

 1. Styret i BFU skal bestå av minst seks (6) personer. Vervene er leder, nestleder, økonomiansvarlig, sosial-arrangementsansvarlig, faglig-arrangementsansvarlig og PR-ansvarlig. Dersom det er mulig velges det også inn to styremedlemmer.
 2. Styret skal velges på generalforsamlingen, for en periode på ett (1) semester. Etter valg kan styret internt bytte på oppgaver og navn på verv.
 3. Styret må velges blant studenter som studerer biologi på bachelornivå ved UiB.
 4. Styret organiserer virksomheten til BFU og arrangerer generalforsamling.
 5. Hvis én eller flere styrestillinger blir ledig i ettertid av styrevalg på en generalforsamling, kan det sittende styret velge å ha et internt valg av nytt/ nye medlem som skal fylle de(n) ledige stillingen(e). Styret må ha internt valg hvis antall medlemmer i styret er mindre enn minstekravet beskrevet i statuttene.
 6. Ved internt valg av nytt medlem i styret, må styret utlyse søknad etter nytt medlem. Alle som oppfyller statuttenes medlemskrav skal ha mulighet til å søke. Styret må vente minst to uker etter utlysning før man kan velge nytt medlem. Alle søknader skal gjennomgås og evalueres av styret før nytt medlem blir valgt.

§4 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er BFUs høyeste myndighet og skal holdes i slutten av hvert semester.
 2. Styret kaller inn til Generalforsamlingen og offentliggjør dagsorden. Innkalling skal skje senest to (2) uker før generalforsamling.
 3. Alle studenter som er meldt opp til biologi på bachelornivå ved UiB har tale-, forslags- og stemmerett under generalforsamlingen. Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 4. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når det er minst ti (10) personer med stemmerett til stede. Alle valg skjer ved simpelt flertall. Ved likt antall stemmer gjennomføres det en ny avstemning. Dersom den andre avstemningen også er lik, avgjør det sittende styrets stemmer.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom minst 50% av det sittende styret eller femten (15) medlemmer ønsker det.
 6. På ordinær generalforsamling skal følgende behandles: (a) Årsmelding (b) Regnskap og budsjett (c) Valg av styre (d) BFUs visjoner for neste semester
 7. Generalforsamlingen kan utnevne æresmedlemmer som ikke trenger å oppfylle kravene for medlemskap i BFU.
 8. Generalforsamlingen er åpen for alle.

§5 Aktiva til organisasjonen
Midlene til BFU skal forvaltes av det valgte styret og komme organisasjonen og medlemmene til gode. Det er økonomiansvarlig som har ansvar for økonomien.

§6 Oppløsning
Generalforsamlingen kan oppløse BFU med mindre to (2) medlemmer er imot dette. Midlene til organisasjonen skal ved en eventuell oppløsning tilfalle en siste sosial aktivitet som er åpen for alle medlemmer.

§7
BFU har ansvaret for å arrangere minst to (2) sosiale arrangement og to (2) faglige arrangement. Minst ett (1) av de sosiale arrangementene må være alkoholfritt.